Menu
نویسنده مطلب : دنیا موسوی

مطلب مورد بحث:

تعریف مهارت چیست؟


۱-

مهارت شنونده خوب بودن

مهارت نخوه صحیح ارتباط با دیگران یا آیین دوست یابی و ارتباطات در محیط بیرو

۲-

مهارت خوبی در زمینه شنونده خوب بودن را دارم و این مهارت را از وقتی که یادم میاد و کوچک که بودم استفاده می کردم.

مهارت اعتماد سازی در روابط چه کاری چه خانوادگی و چه در دوستان

۳-

مهارت مذاکره بسیار بالا مخصوصا در امر فروش

مهارت در رهبری

مهارت بالا در امر آموزش

سیاست کاری قوی

مهارت تفکیک روابط کاری .و روابط دوستانه در محیط کار