Menu
نویسنده مطلب : وحید محمدزاده

مطلب مورد بحث:

پاراگراف فارسی: گفتگوی دو سگ


باربس شرایط زندگیش تغییر نکرده وسرما و گرسنگی و تازیانه باعث نشده از اصل وجودش دوربشود وهنوز یک سگ وفاداری که با علاقه به صاحبش خدمت میکند.
جوجو با انسانها زندگی کرده وهمانطور که خودش میگه:
در ناز و نعمت زندگی می‌کنم و از ظرف‌های نقره غذا می‌خورم و آب می‌نوشم.

سر به سر صاحبخانه می‌گذارم و زمانی که خسته می‌شوم، به راحتی روی فرش یا نیمکتی نرم دراز می‌کشم.
فکر میکنم با عوض شدن شرایط زندگی،جوجو هویت خودشو از دست داده ورفتاری همانند انسانها انجام میدهد.