Menu
نویسنده مطلب : محمدرضا میرزا

مطلب مورد بحث:

نشانه های عزت نفس پایین | حساس بودن بیش از حد به حرف و نظر دیگران


زمانی که از من تمجید می شود و مورد تشویق قرار می گیرم یا مورد سرزنش قرار می گیرم و از من انتقاد می شود این گونه فکر می کنم که این سخنان به رفتار من است و اثرات آن چه مثبت و منفی کمتر می شود.

اما زمانی که توهین ها و تهدید ها به شخصیت من باشد. یکی از روش ها صحبت کردن با خودم هست تا بتوان آسیب ها را به حداقل برسانم و سریع تر به وضعیت عادی برگردم