Menu
نویسنده مطلب : مژگان پاک چشم

مطلب مورد بحث:

چهار روش برای آغاز متن یا شروع سخنرانی


در مقاله ای که پیشتر از آن گفتیم، نویسنده بصورت مستقیم و با تاخیر به طرح موضوع در قالب چند پرسش پرداخته است. عموما در مقالات علمی نویسندگان با بیان سوالات تحقیق هدف از انجام پژوهش را بیان می کنند.

بازآفرینی شیوه‌های اجرایی معماری بومی در مواجه با زلزله

نویسنده در ابتدا از زلزله بصورت عام صحبت کرده و سپس چگونگی مواجه با آن را برپایه فنون بومی، مورد سوال قرار می دهد.