مینا سالاری - کیفیت زندگی کاری چیست و چگونه بهبود پیدا می‌کند؟ usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : مینا سالاری

مطلب مورد بحث:

کیفیت زندگی کاری چیست و چگونه بهبود پیدا می‌کند؟


یکی از رفتارهای خوبی که مدیران قبلی ما داشتند و بعد از رفتنشان ما متوجه اثر آن رفتار شدیم, برخوردهای چهره به چهره و ارتباط با تمامی نفرات واحد بود. یعنی  رییس واحد  که مسول ارزیابی افراد بود, به نفرات مراجعه میکرد و کاری را می سپرد و مراحل پیشرفت کار را از خود فرد پیگیری میکرد نه اینکه کار رو به تعدادی سرپرست بسپارد , اینکار احساس دیده شدن و ارزشمند بودن کار نفرات رو منتقل میکرد. با وجود اینکه قطعا گاهی در آن محیط تذکراتی هم دریافت میکردیم, اما همه نفرات راضی تر بودند.