Menu
نویسنده مطلب : خدیجه یوسفی

مطلب مورد بحث:

ارزش‌های شما در کار و زندگی چه هستند؟ (سلسله مراتب ارزشها)


آخرین چالش من مربوط به خرید لپ تاپ می شد. دو گزینه داشتم که از نظر قیمت، برخی امکانات و به خصوص ظاهر متفاوت بودند و من بین دو ارزش بی نقص و کامل بودن و ساده زیستی و دوری از تجمل و خودنمایی، وزن بیشتر را به دومی دادم و با توجه به این که لپ تاپ ساده تر  هم به تمامی نیازهای مرا برآورده می کرد، آن را برگزیدم.