Menu
نویسنده مطلب : مسعود

مطلب مورد بحث:

استراتژیست کیست؟ ذهن استراتژیست چه چیزهایی را می‌بیند؟


رنگ سازمانی نمونه یک جهت گیری استراتژیک است

مثال رنگ سازمانی شرکتی متشکل از رنگ سبز و طوسی است و با این روند طراحی های آن صورت گرفته است ، حال توسط طراح شرکت یک طرحی زده میشود که از رنگ طلایی هم استفاده شده و به دلیل متنوع بودن و چه بسازیبا بودن طرح ،مدیر تصمیم گیرنده (مثال مدیر شرکت) از ان طرح خوشش امده و بخواهد از طرح هم استفاده شود

که می توان گفت :

که این تصمیم استراتژیک نبوده و یک تصمیم مقطعی است و دور برد و یک دست بودن رنگ سازمانی را زیر سوال میبرد…

این رنگ طلایی زیبا و طرح طلایی زیبا ایا با توجه به جهت گیری استراتژیک ما ( انتخاب رنگ سازمانی) مطلوب است / نیست
؟
این رنگ /طرح زیباست ولی مطلوب و مناسب ما نیست