Menu
نویسنده مطلب : پروین

مطلب مورد بحث:

مذاکره حقوق | تعیین حقوق و درخواست افزایش حقوق


واقعا جالب بود! اولا که من با خودم همیشه این مشکل را دارم که طلب افزایش حقوق برایم عملی کشنده است و انگار دور از شان خود میدانم. در حالیکه با فکر اینکه حقم ضایع میشود درگیرم..

در ده روز گذشته دو نامه درخواست افزایش حقوق دو تن از همکاران به امور اداری رسید که موافقت شده بود. در کمتر از ۲۴ ساعت چند درخواست دیگر به مدیر عامل شرکت رسید هم از رده کارگران و هم از مدیران که اینبار با همه آنها مخالفت شد..

به نظر من اگر سیستم حقوق و دستمزد تعریف شده و مدون باشد. بطوریکه ارتقای حقوق افراد در همه رده ها از قبل مصوب شده باشد این مشکلات رفع خواهد شد. کارکنان خواهند دانست که چه موقع و به چه دلایل مشخصی افزایش حقوق خواهند داشت و مدیران هم به راحتی میتوانند به درخواستهای خارج از چارچوب اهمیت ندهند و نه بگویند.