Menu
نویسنده مطلب : امیر حسین تقوی

مطلب مورد بحث:

هشت خرده مهارت برای تصمیم گیری بهتر و حل مسئله


هزینه فرصت و یا Trade Off در تصمیم گیری به نظرم از پیچیده ترین بخشهای مفهوم تصمیم گیری است. (اقلا برای من اینگونه بوده است).

آنچنان که در قایلهای دشواری انتخاب آموختم، دنیای توسعه یافته این روزهای ما گزینه های بیشتری نسبت به گذشته برای هر تصمیم ما پیش روی ما قرار میدهد و هر یک از این تصمیم ها مولفه های متعددی در هر گزینه دارند.

درک اینکه مقایسه مولفه ای چه بلایی بر سر روح و روان ما می آورد و چگونه باعث خسارتهای هنگفت روحی و مالی ما میشود واقعا کار آسانی نیست. پذیرش هزینه های فرصت از دست رفته باعث به صلح رسیدن روح میشود.