Menu
نویسنده مطلب : علی قربان‌پور

مطلب مورد بحث:

علف های هرز در زمین برنامه ریزی شما


از نیمه های این درس مدام تو این فکر بودم که علف های هرز زندگی من امروز چیا هستن. به خوبی می تونم چند تایی رو نام ببرم و در گذشته هم با جرئت حذفشون کرده بودم و هم اکنون آمادگی دارم یکباره همه رو حذف کنم. بهتره اینجوری بگم که یا تبدیلشون می کنم به گل یا این که می کنمشون. چیزی که به ویژه توجهم رو گرفت این بود که به قول امیرمحمد ما امروز با توهم کمبود وقت رو به رو هستیم تا کانسپت حقیقی اون. شاید کمبود وقت واقعا کانسپت حقیقی هرگز نه داشته و نه دارد و نه خواهد داشت. یکی از سازگر ( فاکتور ) هایی که به این توهم دامن می زنه همین علف های هرز هستن. صدالبته حذفشون هم انگیزاننده ایست برای هدف های زیبامون.