Menu
نویسنده مطلب : حسن قاسمی

مطلب مورد بحث:

فایل صوتی درباره مهارت یادگیری - قسمت سوم


این موضوع “یادگیری تطبیقی” من را خیلی به فکر برد که چه ایده های مثبت زیادی را میتوانستم در تمام زمینه ها بدست بیاورم و از آنها استفاده کنم، اما همه را از دست داده ام. درواقع فرصت های کاملا رایگان را نادیده گرفته ام!
مثال های زده شده در فایل صوتی به خوبی نماینگر این موضوع بود که در هر موقعیتی میتوان شباهتها را یافت، فقط به کمی فکر نیاز است.
فایل صوتی درباره مهارت یادگیری - قسمت سوم