Menu
نویسنده مطلب : محمد مهدی مصلح آبادی

مطلب مورد بحث:

کدامیک حاکم اصلی هستند: گفتگو یا محتوا؟


برداشتم از گفتگو در بحث محتوا، بعد از خوندن تعداد زیادی از نظر دوستان والبته منظور اصلی درس، این شد که:

محتوا میتواند ارزشمند و اصیل باشد، ولی الزاماً نه شناخته شده و فراگیر.

مثالش افرادی هستند که در حیطه های مختلف، علمی، هنری، ورزشی و… خیلی خیلی با استعداد و توانمند هستند، ولی چون تعامل یا گفتگوی منجر به تعامل در فضای اجتماعی ندارند، ناشناخته باقی می مانند.

در نتیجه گفتگو ابزاری است در خدمت محتوا، و استراتژیست محتوا باید راحی برای آن بیابد.