Menu
نویسنده مطلب : علی انوری

مطلب مورد بحث:

آشنایی با اجزای سیستم کنترل


چند شاخص نمونه برای فرایند مدیریت منابع انسانی:

– نفرساعت آموزشی کارکنان

– اثربخشی آموزش کارکنان (منظور سطح چهارم مدل کرک پاتریک است)

– ترک شغل کارکنان

شاخص اول توسط واحد آموزش و با استفاده از ضرب تعداد نفرات شرکت کننده در هر دوره در طول همان دوره و تجمیع آمار آن صورت میگیرد.

شاخص دوم توسط واحدهای مختلف سازمانی و با مقایسه عملکرد فرد قبل و بعد از اجرای آموزش صورت می گیرد.

شاخص سوم بر اساس کتاب مرجع شاخصهای کلیدی ارزیابی عملکرد (پراگ، ۱۳۹۲: ۱۷۴ ):

آشنایی با اجزای سیستم کنترل

فرض کنید شاخص دوم (اثربخشی آموزشی) با مقدار هدف فاصله دارد. احتمالا واحد آموزش تحت فشار قرار می گیرد اما با توجه به بلندمدت بودن شاخص به راحتی قابل اصلاح نیست.

برای فهم منطقی بودن هدف گذاری می توان از بنچ مارکینگ و قلق گیری (فاصله عملکرد تا هدف در چند دوره) و تحلیل منابع استفاده کرد.