Menu
نویسنده مطلب : رضا ادنانی

مطلب مورد بحث:

شاخص چیست؟ استعاره‌ای برای درک بهتر شاخص


تمرین دوم
فرض کنیم در حوزه مدیریت بازاریابی بخواهیم شاخص هایی تعیین کنیم
بازاریاب چند بار به محل مشتری مراجعه کرده
بازاریاب چند بار جلسه پرزنت داشته است
چند بار پیش فاکتور داده است
چند بار مشتری ها به محل ما مراجعه کرده است
چند بار عملیات بازاریابی را مختومه کرده است
البته در این زمینه شاخص های ارزیابی فعالیت بازاریاب اگر کتاب یا مقاله ای به بنده معرفی شود سپاسگزارم