Menu
نویسنده مطلب : حميدرضا عباسي

مطلب مورد بحث:

نقاط اهرمی، نقاط کلیدی و نقاط مرزی در سیستمها


با سلام

اگر هدف هر شاغلی از شغل خود را به هدف سازمان توسعه دهیم

و این مهم از سوی مدیران ارشد و کارکنان سازمان و حتی مشتریان

درک شده و پذیرفته شود ، می تواند این اثر را داشته باشد که درک کنیم که همه

مهم هستند و هر یک نقشی متفاوت داشته و نه نقش مهم تر از دیگران.

یعنی اگر هدف یک سازمان ارائه خدمات مالی به سازمان های دیگر است

باید بپذیریم که هدف هر شغل و شاغل ارایه خدمات مالی به سازمان های دیگر

است و نه اینکه من کارم بازاریابی و دیگری پذیرایی و آن دیگری مدیریت سازمان است

و هر که در نقش خود بیشتر فرو رفته و آنرا طبیعی تر ایفا کند برای ما ارزشمند تر است

ممنون و سپاس بیکران