Menu
نویسنده مطلب : حسین قربانی

مطلب مورد بحث:

تعریف وجدان و مسئولیت پذیری (شاخص C)


تمرین سوم

موقعیت شغلی: کارشناس مهندسی پروژه‌های صنعتی که وظیفه او تهیه و طراحی اسناد فنی و مهندسی پروژه‌ها و نظارت بر اجرای پروژه تا راه‌اندازی کامل آن است.

چگونگی برگزاری جلسه مشاوره پانزده دقیقه‌ای:

– در ابتدا چند نمونه از مدارک مهندسی را که در پروژه‌های قبلی تهیه کرده است، مرور می‌کنم. این کار، سطح نظم و تا حدودی سطح نظم شخصی او را برایم مشخص خواهد کرد.

– با پرسش از او در مورد مراحل مختلف یک پروژه واقعی و کارهایی که باید قبل و بعد از آن برنامه‌ریزی شده و به انجام برسند در مورد شایستگی، نظم و وظیفه شناسی او تا حدودی آشنایی پیدا خواهم کرد.

– با توجه به شماره و ویرایش آخر مدارک تهیه شده توسط او که به تایید مشاور رسیده است می‌توان تا حدودی به میزان شایستگی و تلاش برای موفقیت او پی برد.

– سناریوهای مختلفی از بروز مشکلات متعدد در یک پروژه در فازهای مختلف مهندسی، خرید و اجرا را طرح می‌کنم تا با توجه به راه‌حل‌های ارائه شده، میزان شایستگی، انعطاف‌ناپذیری و تلاش برای موفقیت او را بسنجم.

– از اهداف شغلی او و اقداماتی که در جهت دستیابی به آنها انجام داده و انجام خواهد داد، می‌پرسم میزان انعطاف‌ناپذیری و نظم درونی او را از این طربق بسنجم.