Menu
نویسنده مطلب : علی رسولی*

مطلب مورد بحث:

ذی‌نفعان سازمان چه کسانی هستند؟ تئوری ذی‌نفعان و تحلیل گروه های ذی نفع


من شرکت سیستما را در نظر می گیرم که خدمات بهبود فرآیندها و سیستم سازی را به کسب و کارها و تیم ها ارائه می دهد.

۱- مشتریان: شاید مهم ترین ذینفع این شرکت، سازمان ها و افرادی که هستند که از خدمات سیستما استفاده می کنند. این گروه ذینفعان را می توان مجددا به دو دسته مدیران ارشد و کارمندان تقسیم کرد، چون تاثیرگذاری سیستما بر هر یک از این گروه ها کاملا متفاوت است.

۲- سهامداران: سهامداران روی سیستما سرمایه گذاری کرده اند و سود و زیان شرکت مستقیما بر سرمایه آن ها تاثیر می گذارد.

۳- کارکنان: مدیران و کارمندانی که در سیستما به مدیریت و ارائه خدمات مشغول هستند.

۴- رقبا: شرکت هایی که خدمات مشابه یا خدمات جایگزین را ارائه می کنند.

۵- شرکت های همکار: شرکت های تبلیغاتی، مشاوره، جذب نیروی انسانی و سازمان های استاندارد که سیستما از خدمات آن ها استفاده می کند.

۶- دولت و مجلس: این ذینفعان با تصویب و اجرای قوانین و خط مشی ها می توانند بر سیستما تاثیرگذار باشند.

۷- دانشگاه ها و مراکز آموزشی: که نیروی کار و کارآموزهای موردنیاز سیستما را آموزش می دهند و کیفیت آموزش آن ها بر ورودی های سیستما تاثیر می گذارد.

۸- همسایگان شرکت: افراد و کسب و کارهایی که در همسایگی ساختمان شرکت سیستما حضور دارند.

۹- ذینفعان مشتریان: سیستما به شرکت ها خدمات می دهد، لذا ذینفعان این شرکت ها می توانند بصورت غیرمستقیم از خدمات سیستما تاثیر بپذیرند. بعنوان مثال، خدمات سیستما باید به گونه ای باشد که رضایت مشتریان آن شرکت ها را افزایش دهد.
* * * * *
پینوشت: من فکر می کنم می توانیم “شناسایی و مشارکت زودهنگام ذینفعان” را یک طرز فکر و یک رویکرد سیستمی در نظر بگیریم. در واقع ما تمامی اجزای سیستم موردنظرمان و تمامی سیستم های مرتبط بیرونی را شناسایی کرده و سعی می کنیم تعاملات سازنده ای بین آن ها طراحی کنیم.

در واقع من نوعی همیشه حواسم هست که موفقیت و منفعت من و شرکت من، در گرو موفقیت و منفعت سایر افراد و شرکت های مرتبط نیز است.

بعنوان نمونه، با این طرز فکر، در هر کاری که انجام می دهیم، بررسی کنیم که ذینفعان (افراد تاثیرگذار و تاثیرپذیر) آن کار چه کسانی هستند و سعی کنیم آن ها و خواسته هایشان را از همان ابتدا در نظر بگیریم.

من اگر قرار است یک مدار الکترونیکی طراحی کنم و برای ساخت به یک شرکت بفرستم، می توانم از همان ابتدا بررسی کنم که

+ مدیرم مهلت این کار و هزینه های آن را چقدر در نظر گرفته است،

+ الزامات انجام این کار در سازمان چه هستند،

+ استانداردهای مستندسازی و بایگانی فایل ها چیست،

+ شرکت های سازنده مدار، طرح مدار را در چه فرمتی دریافت می کنند و چه الزاماتی دارند. ساخت چنین مداری چقدر طول می کشد و چقدر هزینه دارد.

در اینصورت با در نظر گرفتن تمام ذینفعان، احتمال موفقیت کار من بسیار بیشتر خواهد بود.