Menu
نویسنده مطلب : سینا پازوکیان

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


آیا آرزوهایی که در ذهن من است واقعا آرزوهای خودم است یا اینها چیزی هستند که از والدین و جامعه به من تلقین شده اند؟

آیا دلیل بسیاری از اهداف من صرفا برای بیشتر تایید شدن و بیشتر دیده شدن است یا آنها واقعا چیزی هست که خودم میخواهم بدون در نظر گرفتن دیگران؟