Menu
نویسنده مطلب : مهرداد کریم

مطلب مورد بحث:

برندسازی درونی | خودتان را یک چرخدنده نبینید!


میدانم باید در شرایط کاری خود تغییراتی ایجاد کنم اما شرایط اقتصادی مملکت در ابهام زیادی به سر میبرد.

میدانم باید در شرایط کاری خود تغییراتی ایجاد کنم و با اینکه شرایط اقتصادی مملکت مبهم است، در همین فضا هم فرصت هایی وجود دارد و با حتی میتوان زیربنای یک فعالیت جدید را پایه گذاری نمود( حتی در حد تقویت مهارت های لازم آن) و  فعالانه منتظر فرصت بهبود شرایط بود.