- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : سایه

مطلب مورد بحث:

مواجهه با انسانهای سمی


حفظ این اصول و رعایت و تذکر حدود و همین‌طور نحوه برخورد با افراد در محیط کار و زندگی یک مسئله است ( چنانچه با نتایجی که دیده ام  فکر می‌کنم در این زمینه موفق عمل کرده‌ام..) اما برخورد با فردی که از لحاظ عاطفی وابستگی به او پیدا شده و سعی در حفظ رابطه ای گرم و صمیمانه است مورد دیگری است که در آن چندان موفق عمل نکرده و به نظر می‌رسد در این امر که شاید بسیار مهم تر از موارد دیگر باشد با کاهش شدید عملکردم مواجهم .. گویی آن اصولی را که برای تعامل با دیگران پی ریزی کرده ام، ناگهان برای فردی خاص کنار گذاشته و با به خطر انداختن موقعیتم، شخصیتی متفاوت از خود را به نمایش می‌گذارم ..

امیدوارم به کمک متمم بتوانم بر این ضعف احساسی خود به مرور فایق آیم.

باتشکر