- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : محسن هدائی منفرد

مطلب مورد بحث:

دکتر آلبرت محرابیان از پیش‌تازان و قربانیان زبان بدن


چقدر جالب امروز اتفاقی داشتم در مورد دکتر محرابیان میخوندم و میگشتم و شما دقیقا امروز به این بحث پرداختین

فکر میکنم جذب کردم انقدر بهش فکر کردم

دقیقا همونطور که اشاره کردین دکتر محرابیان گفت در روابط عاطفی ولی اکثرا برداشت بد کردند حتی استادای دانشگاهای ما و …