Menu
نویسنده مطلب : بهروز کرمی

مطلب مورد بحث:

هر یک از اینها از کدام سیاره آمده‌اند؟


جمعا ۸ ربات داریم که سر و تنه ۴ تای آنها دایره ای و ۴ تای دیگر مستطیلی است .

اگر رباتی که دید می شود دایره ای باشد فقط در صورتی که نصف بدن آن خاکستری باشد بتا است . در سایر موارد آلفا است .

اگر رباتی که دیده می شود مستطیلی باشد فقط در صورتی که نصف بدن آن خاکستری باشد آلفا است . در سایر موارد بتا است .

اول به این فکر کردم که ربات ها را بر اساس شکل هندسی و مخصوصا پا های آن ها دسته بندی کنم . در تلاش بعدی شکل ظاهری آنها و شاخک هایشان را مورد توجه قرار دادم که نتیجه بخش نبود. در مرحله بعد آلفا ها و بتا ها را در کنار هم قرار دادم و استثنا ها را پیدا کردم که به نظرم راه بهتری بود .