Menu
نویسنده مطلب : محمدمروج

مطلب مورد بحث:

راهکارها را با توجه به محدوده اثر و افق زمانی آنها تحلیل کنید


افزایش حقوق یک کارمند خاص شاید تا افق زمانی کوتاه مدت(یکی دو ماه) باعث رضایت وی شود، اما در افق زمانی میان مدت دوباره نارضایتی را در وی ایجاد میکند.

ضمن اینکه شاید بتوان رضایت وی را جلب کرد، اما این امر ممکن است باعث نارضایتی سایر کارمندان شود.