Menu
نویسنده مطلب : علیرضا آذری

مطلب مورد بحث:

برندسازی درونی | خودتان را یک چرخدنده نبینید!


درست است که من صریحا افزایش حقوقم را نمیتوان به مدیرعاملم بگم اما انتظار دارم با این همه پیشرفت در فروش و صادرات به چند کشور در این وضعیت کشور خودش پاداش یا افزایش بهم بدهد.

جمله جایگزین :

 

درست هست که من صریحا افزایش حقوقم را به مدیر عامل نگفتم و نباید انتظار داشته باشم با این همه تغییرات در شرکت او بفهمد چون احساس میکند وقتی من نمی گویم حتما راضی هستم .