Menu
نویسنده مطلب : عماد رشیدی فرد

مطلب مورد بحث:

چالش نوشتن: شش سبک نگارش مطلب و تنظیم مقالات (۱)


سبک توصیفی
اشیا نباید لمس بکنند، زیرا زنده نیستند. آدم به کارشان می گیرد، سرِ جایشان می گذارد، میانشان زندگی می کند: آن ها مفیدند، همین و بس. ولی آن ها مرا لمس می کنند و این تحمل نکردنی است. می ترسم که با آن ها تماس پیدا کنم، انگار که جانوران زنده اند.
(تهوع – ژان پل سارتر)

سبک مقایسه و تضاد
در گذشته، زمانی که نقشه ها دستی کشیده می شدند، معماران پیش از این که نقشه را به مهندسان ساختمان تحویل دهند، با مشقت تمام همه ابعاد را بارها کنترل می کردند. معماران می دانستند جایزالخطا هستند و ممکن است گاهی اشتباه کنند، پس به شعار قدیمی نجاران پایبند بودند: دو بار اندازه بگیر و یک بار ببر. اما با وجود نرم افزارهای نقشه کش، دیگر معماران چندان توجهی به وارسی اندازه ها نمی کنند. دقت ظاهری کامپیوترها در نمایش و چاپ نقشه ها مطمئن شان می کند که اعداد و ارقام دقیقند. یکی از معماران گفته بود “کنترل دوباره گستاخانه است آخر چطور ممکن است کار من از کامیپوتر بهتر باشد؟ کامپیوتر کارها را با دقتی کمتر از یک صدم اینچ انجام می دهد.”
(قفس شیشه ای – نیکلاس کار)

سبک تداعی
کتاب مزرعه حیوانات نمونه ای از این سبک است.