Menu
نویسنده مطلب : رحیم خورشیدی علی کردی

مطلب مورد بحث:

ترس از دست دادن و دام حفظ وضعیت موجود


تبعات مثبت و منفی ترس از دست دادن در تصمیم‌گیری‌های روزمره ما چیست؟

تبعات مثبت از دست دادن:

به نظر می رسد ترس از دست دادن داردای تبعات مثبتی می باشد.ماباید با رعایت یکسری موارد اخلاقی و..برای از دست ندادن آرامش زندگی وموقعیت شغلی فعلی تلاش کنیم..قطعا با نکشیدن اولین نخ سیگار،به خاطرترس ازدست دادن سلامتی خدمت بزرگی به خود وخانواده وجامعه می کنیم.یعنی در مواردی که انجام یک کار دارای خطرات واضحی می باشد این ترس دارای اثرات مثبت می باشد.

تبعات منفی:

اینکه قید توانایی ها وپیشرفت و تغییرات مثبت را بزنیم وفکر کنیم که اگر شرایط فعلی را از دست بدهیم ،حتما هیچ چیز دیگری بدست نخواهیم آورد.پس تبعات منفی زمانی محسوس است که از شرایط موجود به عنوان پلکان صعود استفاده نکنیم و کلا در همین شرایط بمانیم.

تبعات مثبت و منفی ترس از دست دادن در تصمیم‌های مرتبط با سرمایه گذاری ما چگونه است؟

تبعات مثبت راجع به سرمایه گزاری:

سعی می کنیم در هنگام راه اندازی کسب وکار از یک طرح کسب وکار استفاده کنیم تا حداقل سرمایه مالی و انگیزه را از دست ندهیم.یعنی سیستم دویی تصمیم گرفته و روند کسب وکار دارای روند تکاملی باشد.

تبعات منفی راجع به سرمایه گزاری:

شاید در دام ریسک گریزی بیفتیم و قید جهش را بزنیم .دایره امنی برای کسب وکار خلق کنیم وچند سال بعد هم همین جا یا نزدیکی های اینجا باشیم.