Menu
نویسنده مطلب : محسن لاله

مطلب مورد بحث:

درباره توقعات بی جا و کاهش انتظار از دیگران


سلام خدمت همه متممی های عزیز
معنی لغوی توقع “در انتظار وقوع امری بودن” یا “انتظار حصول چیزی را داشتن” میباشد. از طرفی خود کلمه انتظار به معنی چشم براه بودن یا چشم داشت می باشد. همچنین به نظرم مفهوم انتظار زمانی معنا پیدا میکند که شناخت و آگاهی درستی از آن چیز یا فعل و یا کسیکه منتظرش هستیم داشته باشیم به عبارت دیگر ما هیچگاه منتظر چیزی یا کسیکه نمیشناسیم نخواهیم بود. از طرف دیگر نیز زمانی انتظار معقول میباشد که امکان به وقوع پیوستن آن وجود داشته باشد. برای مثال زمانیکه طرف مقابل اصلا امکان انجام کاری را ندارد من نباید از او انتظار داشته باشم و یا به عبارت دیگر توقع در این موارد بی جاست.
موارد ذکر شده بیشتر در مورد معنا و مفهوم بود ولی اگر بخواهیم در عمل به آن توجه کنیم به نظرم باید در سه سطح مختلف با آن روبرو شویم.
۱)       سطح نامتناظر
۲)       سطح نامتناظر مدیریت شده
۳)       سطح متناظر
سطح اول را سطح نامتناظر نام گذاری کردم و منظورم به مواقعی است که از ابتدا هیچگونه توقع و انتظاری اصلا وجود ندارد و آن کسیکه کاری انجام داده است در فکر جبران نبوده چه برسد به اینکه در فکر برقرار شدن تناظری باشد مثال حدی آن میتوان خلقت را در نظر گرفت، اصلا در فکر آفریدگار توقعی برای جبران وجود نداشته است و یا میگویند مثل باران باش فرقی برایت نکند هم به گل و هم به خار ببار. البته این سطح بیشتر در مباحث اخلاقی قرار میگیرد که در عمل کمتر کسی به آن میرسد ولی به عنوان هدف غایی باید در نظر گرفته شود.
سطح دوم به نظر من حالت ایده عالیست که میتوان برای آن برنامه ریزی کرد. منظورم از نامتناظر مدیریت شده این است که در ارتباطاتمان برای هر کسی یک تلرانس رو به پائینی از عکس العمل نامتناظر قائل شویم برای مثال اگر من یکبار مشکل دوستی را حل کردم حتما منتظر نباشم تا او نیز دراسرع وقت برای من در همان سطح و با همان کیفیت جبران کند.
اعتقاد دارم سطح سوم یعنی طلب برقراری تناظر در روابط یکی از عوامل اصلی بوجود آمدن ناراحتی ها و دلخوری ها می باشد چراکه مواقع بسیاری وجود دارد که توان و امکانات طرف مقابل برای جبران نادیده گرفته میشود.
البته سطح دیگری نیز متاسفانه شکل گرفته و به نظرم بشدت رو به افزایش است که میتوان آن را سطح  نامتناظر منفی نامید یعنی اینکه افراد نه تنها کاری برای دیگران نمیکنند بلکه توقع دارند دیگران تمام خواسته های آنها را نیز برآورده کنند که بنظرم اصلا اینگونه افراد زیاده خواه ارزش آنرا ندارند که در تعاملاتمان وجود داشته باشند.
با عرض پوزش اگر طولانی شد.
با تشکر