Menu
نویسنده مطلب : ماجد قاضی

مطلب مورد بحث:

پیام شما بر روی بزرگترین بیلبورد جهان


پیام پیشنهادی من این خواهد بود.

( البته با فرض اینکه متوسط عمر تمامی انسانهای روی زمین کمتر از یک صد سال است و خواهد بود)

پیام :

”  تا یکصد سال دیگر تمامی کسانی که اینک بر روی این کره خاکی زندگی می کنند نخواهند بود.

با خود بیندیشیم این کره خاکی چند هزار بار این کار را تکرار کرده است.

چه یادگاری بهتر از نیکی به دیگران می توان از خود به یادگار  گذاشت! “