Menu
نویسنده مطلب : شهرزاد

مطلب مورد بحث:

تصاویر چند کوه آتشفشان فعال و گدازه های آتشفشانی


تصاویر زیبا و شگفت آوری بودند، از یکی از بزرگترین شگفتی های طبیعت.

این تصویر هم مربوط میشه به آتشفشان  Cordón Caulle که فرآیند فوران این آتشفشان در تاریخ ۴ ژوئن ۲۰۱۱ آغاز شده و تاکنون ادامه داره. گفته میشه در همان روزهای اول، برای جلوگیری از تلفات و صدمات ناشی از این فوران، صدها نفر از خانواده ها ، منطقه رو تخلیه کردند و در مدرسه ها اسکان داده شدند و به دلیل این فوران، ترافیک هوایی در جنوب آمریکا برای مدتی با آشفتگی روبرو شد. در حال حاضر، از فعالیت این فوران کاسته شده، اما باران خاکستر، موجب بروز مشکلات سلامتی متعددی برای انسانها، حیوانات و مزارع کشاورزی در شهرها و مناطق اطراف شده.

تصاویر چند کوه آتشفشان فعال و گدازه های آتشفشانی