Menu
نویسنده مطلب : مهدیه رحیمی

مطلب مورد بحث:

تعریف بازاریابی مستقیم و انواع آن


در نمایشگاه تلکام به ویژه در بخش مشترکین تجاری، بخش عمده فعالیت ایجاد فضای فیزیکی برای برگزاری نشست با نماینده سازمان ها به منظور معرفی محصولات و خدمات اپراتور مخابراتی است. معمولا در این رویدادها مشخصات کامل مراجعه کنندگان و راه های برقراری تماس در آینده جمع آوری می شود. بعد از نمایشگاه سعی می شود این ارتباط حفظ شود تا اینکه در نهایت منجر به فروش محصول و سرویس شود. علاوه بر آن از نتایج آن می توان در رویدادهای آینده و نحوه استفاده از فرصت رویدادها استفاده نمود. مثلا می توان بر اساس  پراکندگی مراجعه کنندگان از استان های مختلف و یا صنایع مختلف، تصمیماتی را در ارتباط با اینکه بازاریابی را بروی چه استان یا صنعتی با تمرکز بیشتر انجام داد را اتخاذ نمود و یا اینکه در کدام یک از رویدادهای مشابه شرکت نمود.