- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : سعید حمیدی فرد

مطلب مورد بحث:

سه ویژگی اصلی کنترل مدیریتی


شرکت مورد نظر یک شرکت تولیدی است

مدیریت ارشد

با استراتژیهای که برای سازمان تعیین می کند و در قالب آن اهداف و برنامه های را برای اجرا در نظر می گیرد . مقدار و میزان دسترسی به آن اهداف و برنامه بطور سه ماهه اندازه گیری شود تا میزان پیشرفت مشخص شود

مدیران میانی

تعیین شاخص های مرتبط به آن واحد و کنترل شاخص در پریود های زمانی

سرپرستان

اهداف و برنامه های تعیین شده برای هر قسمت و اندازه گیری آن در پریود های زمانی

کارکنان

مشارکت کارکنان در اهداف و برنامه ها و اندازه گیری عملکرد هر کدام در پیشبرد این اهداف