Menu
نویسنده مطلب : علیرضا مالکی

مطلب مورد بحث:

ما خیلی زود به رویدادهای خوب عادت می‌کنیم


کاری را شروع کردم و بعد از دو ماه از شروع آن احساس میکنم در راه اندازی آن کار اشتباه کردم و برای همین دنبال معنی یابی و به تعبیر بهتر توجیه یابی برای آن هستم و واقعا توجه و تمرکز را در خیلی از اوقات از من گرفته است. با این درس فهمیدم که این مشکل و مساله را هر چه زودتر معنی یابی کنم و از آن خارج شوم