Menu
نویسنده مطلب : امید دادگری

مطلب مورد بحث:

اولویت‌بندی فاکتورهای تصمیم گیری در مدیریت و کنترل پروژه


در برخی پروژه‌های تکوین محصول، ماهیت مشتری نهایی به گونه‌ای است که راضی کردنش می‌تواند منجر به گشایش یک بازار جدید یا ورود به یک صنعت تازه شود. در چنین پروژه‌هایی اهمیت کیفیت و عملکرد محصول (که مستقیماً با رضایت مشتری در ارتباط است) از اهمیت بالایی برخوردار می‌شود؛ به گونه‌ای که بعضاً شرکت حاضر است از پیش‌بینی هزینه و زمان پروژه عدول کند، ولی بتواند رضایت مشتری را تأمین کند. در چنین مواردی ممکن است پروژه از نظر زمانی و هزینه‌ای ناموفق تلقی شود، ولی جذب مشتری یا بازار جدیدی که به دنبالش می‌آید، چنان از نظر استراتژیک مطلوب شرکت است که معیار موفقیت پروژه رضایت مشتری تلقی می‌شود.