Menu
نویسنده مطلب : محمد هادی غفارپور

مطلب مورد بحث:

وظایف فروشنده-دیدگاه یخچال و اسکیمو


تور مسافرتی برای یک کشور خاص که فکر کنم برای این نوع خدمت باید سریعتر بسراغ مشترهای جدید رفت و برنامه ای در این زمینه داشت چون سرعت فرسایش بالاست

بالا رفتن نرخ ارز در حالی که درآمد مشتری ثابت است و مشتری باید جای دیگری را انتخاب کند

می  خواهد جای جدیدتری برود بعلت تنوع طلبی

کارمند شرکت ما که فروشنده این مسیر  بوده خود یک شرکت جدید راه انداخته و یکسری از مشتریان بعلت اعتماد بیشتر به او تا برندما بسراغ شرکت جدید او می روند