Menu
نویسنده مطلب : ساناز مجرد

مطلب مورد بحث:

سوگیری هنگام قضاوت درباره قهرمانان


اخیراً با یکی از اساتید بنام حوزه‌ی روانشناسی آشنا شدم. سلسله برنامه‌های سخنرانی ایشان را دنبال می‌کردم. از نظر من به استناد معیارهایی که در سودمندی مطلب و نحوه‌ی ارائه‌ وجود دارد، ایشان شخصیت برجسته‌ای در زمینه‌ی کاری خودشان هستند. این موضوع باعث شد من سایر محتواهایی را که ایشان تدوین کرده بودند دنبال کنم و بی‌شک بعد از این هم چنین خواهم کرد. من در مواجهه با نام ایشان سوگیری هنگام قضاوت دارم. این سوگیری از این نظر به من کمک می‌کند که با پیگیری ایشان دانش متصل و یک‌پارچه‌ای بر اساس تخصصشان به دست می‌آورم.
نکته‌ای که متوجه شدم و پس از این با احتیاط بیشتری عمل خواهم کرد این است که در پیگیری مطالب مربوط به ایشان با استاد دیگری هم آشنا شدم. متوجه شدم به علت سوگیری‌ای که داشتم در قضاوتم درباره‌ی دانش ایشان کمی بی‌انصافی کردم. این که من به چیزی یا شخصی سوگیری دارم نباید باعث بشود ارزش‌های شخص دیگری را نادیده بگیرم.