Menu
نویسنده مطلب : Mohammadreza Emdadi

مطلب مورد بحث:

افسردگی چیست؟ نشانه ها و علائم افسردگی چه هستند؟


بیان این مطلب که افسردگی ناشی از آن است که چیزی سرجای خودش نیست شاید ساده ترین، گویا ترین و عمیق ترین توضیح برای افسردگی باشد. اینکه ما احساس کنیم همیشه چیز یا چیزهایی درست پیش نمی روند یا درسرجای خودشان نیستند، به استنباط و حساسیتهای ما برمیگردد. به نظرمن برای درمان افسردگی قبل از هراقدام دیگر باید کمی با خیال آزاد تر و آسوده تر زندگی کرد و از حساسیتها کاست، به قول حافظ غلام همت آنم که زیرچرخ کبود   زهرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است

باید از حساسیتها کاست، باید از تعلقات کاست، باید با فکری آسوده تر زندگی کرد و به جای همه آنها با شادی و انرژی ادامه مسیر داد، دراینصورت بهبودی ماندگار خواهد شد و به هیچ داروئی احتیاج نخواهد بود.