Menu
نویسنده مطلب : سعید باوی

مطلب مورد بحث:

ادگار شاین | نظریه پرداز فرهنگ سازمانی


ادگار شاین در مراحل اولیه مطالعات خود در مورد رفتار شخصی و فرهنگ سازمان بر این اعتقاد داشت که روش های مطالعاتی سنتی و قدیمی تأثیر مستقیم در عوامل رفتار شخصی و عوامل انگیزشی دارد. اگرچه این رفتارها در مراحل ابتدایی بسیار ساده و پیش پا افتاده تلقی میشود ولی در مراحل بعدی به علت تفاوت های بین نیازهای کارکنان و سازمان باید به آن توجه نمود به ویژه از نقطه نظر تفاوت های زمانی و مکانی موجود بین سازمان ها، مطالعات ادگار شاین اولین مسئله ای را که روشن ساخت “فرهنگ سازمان” نام گرفت. او فرهنگ سازمان را غالب و نافذ بر سازمان می دانست زیرا معتقد است فرهنگ از عوامل مهمی تشکیل یافته است که عبارتند از:

۱- هنگامی که رفتار افراد را تحت کنترل و نظارت قرار می دهیم کارکنان واکنش های رفتاری از خود نشان می دهند.
۲- نرُم ها و استانداردهای میان گروهی وجود دارند که باید به آنها توجه داشت.
۳- همواره از طرف سازمان ارزش های رفتاری به کارکنان تحمیل می شود.
۴- یک فلسفه رفتاری در میان مدیران ارشد و کارکنان در ارتباط با مشتریان وجود دارد که ویژگی های خود را دارد.
۵- در هر سازمان قوانین و مقررات، رویه ها و سیاستها وجود دارد که قابل احترام است.
۶- در هر سازمان احساسی و عواطفی وجود دارد که خودجوش است.

ادگار شاین در کتاب فرهنگ سازمان در رهبری به تعریف فرهنگ به عنوان فرضیات اساسی اشاره میکند و معتقد است این فرهنگ زیر نفوذ و در تعامل و کنش با پنج مورد به شرح زیر است.

عوامل برون سازمانی و پیرامونی به ویژه عوامل طبیعی و انسانی.
پدیده ها و حقایقی که سازمان با آن روبه رو است.
کنش و واکنش رفتار انسانی در رویارویی با کارها و مشاغل و وظایف نامطلوب و ناپسند.
علاقه کارکنان به خودکفایی و خوداتکایی در انجام وظایف و مسئولیت ها.
ماهیت روابط انسانی و اینکه سازمان تا چه حد در رویارویی با عوامل محیطی و پیرامونی به صورت باز عمل میکند.http://www.parvaresheafkar.com/biography/edgar-schein