Menu
نویسنده مطلب : عرفان رامین

مطلب مورد بحث:

گل پرنده سبز


چیست این سقف بلند ساده بسیارنقش

زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست

تماشای این مناظر سه حس را در من ایجاد میکند.

اول حیرت. به خاطر این نظم و نهایت سلیقه و شکوهی که طبیعت دارد.

دوم. حقارت. در مقابل عظمت خلقت و آفریدگارش

سوم. آرامش.  که آفریدگار این نقش زیبا همین زیبایی ها و ظرافت ها را در من و همه موجودات اطراف من هم قرار داده . این که همه ما هم شگفت انگیزیم و نگهدارنده ای مسلط و خلاق داریم . هر چند که برایمان تکراری شده باشد.