Menu
نویسنده مطلب : سید محسن امامی

مطلب مورد بحث:

پرورش استعدادها | استعدادیابی پیشرفته


تا زمانی فقط مشغول درس بودم و دیگر هیچ!

قبول نشدنم در کنکور سراسری، ناامیدی را برایم به ارمغان آورد!

و مسیر مینی بوسی دانشگاه، آغاز مسیر کتابخوانی من شد.

خواندم و شد و دارد می شود! منظورم هدف هایم است…

این زندگی با آشنایی در کنار آقای شعبانعلی و سپس گروه متمم رنگ و بوی دیگری گرفت

این رنگ و بو از نوع آموختن است.

جمله  ای از بزرگی خواندم که(نقل به مضمون): “آموختن را نمی توان یاد داد. آموختن را باید مطالبه کرد.”

در بخش مقدماتی استعدادیابی، آموختم : شناخت استعداد، علت گستره ی نگاه من است و مرزی برای آن نیست.