Menu
نویسنده مطلب : بابک قوی پنجه

مطلب مورد بحث:

فایل صوتی معرفی تفکر سیستمی


در این موضوع یک نکته وجود دارد . منظور از تفکر سیستمی چیست ؟ یک سری روش ها و قوانین به منظور دستیابی هر چه مناسب تر از تمامی جهت به هدف می باشد . حال این هدف انتفاعی باشد یا غیر انتفاعی ، شخصی باشد یا سازمانی و یا ملی . اما نکته مهم عوامل سیستم یا اجرا کننده می باشند . به عبارت دیگرکسی باید وجود داشته باشد صرف نظر از چرایی و چگونگی سیستم ، کار ها را پیش ببرد . به نظر من اگر چه در بسیار موارد برنامه های سازمان ها فاقد سیستم و تفکر می باشد ولی سهم عوامل اجرایی در عدم دستیابی به اهداف بسیار بزرگ تر ضعف از در برنامه ها می باشد. البته دلیل این عدم دسیابی به اهداف و یا دستیابی موثر به اهداف به عوامل گوناگونی مرتبط است و متاسفانه در اکثر موارد نیز از دید همگان پنهان باقی می ماند .