Menu
نویسنده مطلب : فاطمه مهدوی

مطلب مورد بحث:

تعریف انگیزه چیست؟ پنج سوال اصلی در انگیزش


چرا یکی از مدیران میانی درخواست استعفا و خروج ازشرکت را داده است؟
چرا برای پذیرفتن استعفایش پافشاری می کند؟
چرا به جای استعفا درخواست انتقال را مطرح نمی کند؟
او همیشه با انگیزه بالا مدیریت می کرد و مدعی بود تا جایی که می تواند خدمت می کند چطور شده که تغییر عقیده داده است؟
چه اتفاقی افتاد که درخواست استعفایش را پس گرفت؟