- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : حمید

مطلب مورد بحث:

طراحی سیستم فروش - درس 4: شناخت بهتر فرهنگ رفتارمحور


با سلام

به نظرم در سیستم هایی  که سیستم فروش آنها  بر رفتار و تغییر آن مبتنی است، ابتدا تجربیات و فرایندهای کاری دیده می شود سپس  با مدیریت دانشی که روی این داده ها صورت می گیرد کدهای اخلاقی درابطه با فروش جرح و تعدیل می شود.این ویژگی در بخش دولتی و خصوصی کاملا به چشم می خورد.در بخش دولتی معمولا کدهای اخلاقی ،قوانین، دستورالعمل ها از مرکز صادر می شود و مدیران بر اساس تجربه و شهود خود ترکیبی از عومل را برای ارائه خدمات خود در نظر می گیرند و لزوما این دستورالعمل ها بر پس خوراند و فیدبک کلیه ذینفعان متمر کز نیست  ولی در یک بخش خصوصی ایده آل این رویه حاکم است که این به اثربخشی بیشتر خدمات شرکت می انجامد.شاهداین مدعا تفاوت بسیاری از پارامترهای انسانی و شاخص های سنجش آن دراین دو بخش است.مثلا سیستم پاداش و تنبیه،سیستم ارتقاء و انتصاب ، خدمات پس از فروش، تبلیغات، سیستم آموزشی، و ..