Menu
نویسنده مطلب : مصطفی خودمانی یزدی

مطلب مورد بحث:

تعریف مهارت چیست؟


مهارت طراحی و عیب بابی مدارهای پنوماتیک،مهارتی است که در ابتدا می توان به عنوان معلم به دیگران تعلیم داد،سپس می‌توان به تعمیر کار در شرکت ها مشغول شد و در نهایت می توان در شرکت های بزرگ که بحث اتوماسیون صنعتی دارند،مسوولیت بخش پنوماتیک را به عهده گرفت.