Menu
نویسنده مطلب : پرنیان خان زاده

مطلب مورد بحث:

منظور از سبد مهارت چیست؟


با توجه به تعریفی که در درس قبل بیان شد،مهارت از جنسِ توانستن است و این را خودم خوب میدانم که “می توانم” به جای بقیه تصمیم بگیرم و گاهی متاسفانه آن ها را هم با خودم همراه کنم.پس شاید بتوان یک مهارت جدید به لیست مهارت  تصمیم گیری افزود و آن هم “تصمیم گیری به جای بقیه” است.
ترجیح میدم با عدم تکرار و تمرین این مهارت ،از شرش خلاص شوم و به جای آن مهارت “کنترل بر خود” را بیافزایم که این روزها یکی از کاربردی ترین مهارت های مورد نیاز زندگی ام است.