Menu
نویسنده مطلب : الهام طهماسبی

مطلب مورد بحث:

تفاوت سکون و رکود


آب راکد: آبی که امکان جاری شدن ندارد .محدوده و مرز دارد

 

آب سکن: آبی که در مقطعی از زمان حرکتی نداره  ولی امکان جاری شدن را دارد

 

بنظر من وقتی از رکود حرف میزنیم یعنی  اینکه منابع و سرمایه ها گیر افتاده اند و استفاده از انها انطور که باید امکان پذیر نمیباشد و نقش من بعنوان فاعل در راستای بهبود اوضاع کمرنگ است یعنی برای خروج از رکود نیاز به عوامل متعددی میباشد.

امان در حالت سکون حرکت بصورت بالفعل موجود میباشد .و احسای میکنم که برداشتن موانع سکون راحتتر از موانع رکورد است.