Menu
نویسنده مطلب : ماجد قاضی

مطلب مورد بحث:

کتاب جمهوری روم | گزارشی از زندگی در روم باستان


مدتها بود نام کتاب را شنیده بودم اما موفق به خواندن آن نشده بودم.

اینکه اصطلاحاتی مانند کنسول و سناتور و دیکتاتور پیشینه ی اینچنینی داشت برای من بسیار جالب بود.

خیلی خلاصه سعی می کنم به چند نکته اشاره می کنم.

از دیر باز حکومتها بدنبال اثبات مشروعیت خود بوده اند.

تئوریهای مشروعیت، متنوع و متعدد هستند.

تئوری های مشروعیت مبتنی بر عقلانیت که  نمود و نماد آن حکومتهای دموکراتیک می باشد یا تئوریهای مشروعیت مبتنی بر مشروعیت آسمانی و …

به نظر من در پشت این تئوریهای مشروعیت یک مشروعیت مخفی و بنیادین وجود دارد من آن را  مشروعیت کارآمدی می نامم.

چه بسا حکومتهای مبتنی بر عقلانیت یا مبتنی بر مشروعیت آسمانی ، که با از دست دادن  کارآمدی و ناتوانی در حل مشکلات جامعه فرریخته اند.

بحران مشروعیت کارآمدی یکی از واقعیتهای تلخ تاریخ است که منجر به نتایج ناخوشایند و فاجعه باری شده است.

نمونه آن انقلاب مشروطه خودمان و ایجاد هرج ومرج های ناشی از تضعیف حکومت قاجار و نداشتن حکومت بدیل کارآمدبجای آن و شکل گیری حکومت رضا شاه است.

به نظر من نظریه پوپر یکی از بهترین نظریه ها در خصوص ارائه تئوری حکومت است.

در این نظریه تاکید می شود که بجای چه کسی حکومت کند ( تعیین ویژگیهای فرمانروا)باید پرسید که چگونه ( روش به قدرت رسیدن و حکمرانی و انتقال قدرت) حکومت کند.

نکته دیگری که مایلم به آن اشاره نمایم نکته ی بسیار مهمی است که یکی از اندیشمندان بزرگ معاصر اشاره می نماید.

نقل به مضمون :

” تمامی دغدغه ی دو مکتب شرق و غرب ، مقوله ی عدالت است . یکی عدالت اقتصادی را هدف غایی خود می داند و دیگری عدالت در قدرت را ( میزان آزادی در انتخاب کردن و انتخاب شدن ).

اما یک پارادایم دیگر در  دوران مدرنیسم شکل گرفته است.

عدالت در دسترسی به اطلاعات و آگاهی . عدالت در این زمینه می تواند زمینه ساز تحقق آن دو نوع عدالت دیگر هم بشود.”