Menu
نویسنده مطلب : جواد علی پور

مطلب مورد بحث:

طراحی سیستم فروش - درس 1: چند سوال کلیدی


بصورت واضح تا الان من یک نکته فهمیدم از این دوره تا پایان بخش اول که:

۱- سیستم فروش مهم

۲- کم اهمیت شمرده شده در دانشگاه ها

۳- بخشی خاص باید آن را تنظیم کند

اما سوالی که دارم این است که در شرکت باید توسط مدیر عامل این سیستم طراحی شود یا مدیر ارشد فروش؟ ( با توجه به اینکه اگر قرار باشد توسط کارشناس ارشد فروش تنظیم شود نقش مدیر عامل چیست؟)