Menu
نویسنده مطلب : مهدی کیانی

مطلب مورد بحث:

کریس آرگریس و مهارت انجام کارهای مهم بی‌خاصیت


کارهای مهم بی خاصیت:

– در جلساتی که برای پیشبرد روند کار تشکیل می شود بیشتر از اینکه به حل موضوع پرداخته شود!

به ماهیت مشکلاتی پرداخته می شود که سد راه حل موضوع است و آنقدر سطحی برخورد می شود که گویی مشکلی نبوده!

به نظر می رسد تنها موضوع مهم تشکیل جلسه و انجام تشریفات بوده است!

این تشریفات آن قدر پررنگ است که به کلی جای هدف اصلی را می گیرد.

– از نظر من دو/سوم از حجم گفتگوهای ما از همین نوع است.

به راحتی در بین تعاملات می توان حجم احوال پرسی های بی مورد و پیگیری هایی که بیشتر بوی تجسس می دهد را مشاهده نمود و بعد از آن نوبت میرسد به صحبت در مورد دیگرانی که در آن جمع حضور ندارند و قضاوت در مورد آنها و گاهی هم دخالت در اموری که در حیطه تخصصی ما نیست و در پایان ورود به بحث هایی که اصلا نمی توان ربطی بین آن و جمع پیدا کرد.