Menu
نویسنده مطلب : سارا.

مطلب مورد بحث:

تقسیم بندی شاخص‌ها: شاخصهای کمی در برابر شاخصهای کیفی


میزان شادی یک فرد:

تعداد غرهایی که به اطرافیان خود می‌زند. البته کمتر بودن تعداد غرها میتواند خود علت شادی باشد.

ساعات کمتر ول گشتن در شبکه های اجتماعی – بنظر خودم شاخص خوبیه، فرد اگه شاد باشه حوصله انجام کارهای دیگه رو داره و الکی وقتش رو در شبکه های اجتماعی تلف نمیکنه یا در اونها دنبال شادی نمیگرده.