- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : سکینه شفیعی نژاد

مطلب مورد بحث:

مدیریت خشم | برخی از روش های ناکارآمد تخلیه خشم


عوامل ژنتیکی) مثل بیش فعالی که باعث رفتارهای تکانشی و عدم کنترل خشم می شود.

عوامل محیطی ) مثل محیط  پر سروصدا ، ترافیک ، ازدحام جمعیت، گرما و سرمای شدید

عوامل شناختی) مثل  محرومیت های اجتماعی و جسمی،  گرسنگی  و تشنگی شدید 

عوامل رفتاری ) مثل افراد احساسی ، عاطفی ، زود رنج ، انتقاد ناپذیر، افسرده و کم رو که به خاطر احساس حقارت وحساس بودن به ریشخند مردم  بیشتر در معرض زود خشمی قرار دارند.

عوامل بیماری) مثل تیروئید، کم خونی شدید ، حساسیت به برخی از غذاها و کمبود املاح و ویتامین در بدن و…